Oprávnenie vykonávať kontroly zariadení detských ihrísk:

Ing. Rastislav Karafa
IČO: 52181189
+421 915 045 908
info@bezpecneihriska.sk
na základe certifikátu 003/30/19/PLZ/OPR – zobraziť certifikát

Kontrola detských ihrísk a športovísk

Predmetom povinnej každoročnej kontroly sú detské ihriská na verejných priestranstvách v správe MÚ, resp. OÚ, alebo škôl či škôlok. Kontrola je povinná rovnako pre súkromných prevádzkovateľov voľne prístupných detských ihrísk ako sú hotely, reštaurácie, aquaparky, a pod.

V zmysle pokynov výrobcov zariadení detských ihrísk (na údržbu a kontrolu) a nariadenia vlády č.349/2010 Z.z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na zariadenia detských ihrísk, je povinný každý prevádzkovateľ dodržiavať normy STN EN 1176 a STN EN 1177. Na základe normy STN EN 1176/7 je prevádzkovateľ detského ihriska povinný vykonať každoročne kontrolu bezpečnosti zariadení detského ihriska prostredníctvom oprávnených a zaškolených osôb na výkon kontroly.

Kontrolný orgán musí byť nezávislý od prevádzkovateľa detského ihriska alebo výrobcu. Úlohou hlavnej ročnej kontroly je hodnotenie celkovej úrovne bezpečnosti zariadení, technického stavu zariadení, základov a povrchov, napríklad v dôsledku pôsobenia poveternostných vplyvov, znakov rozpadu alebo korozie či poškodenia.

Bežná vizuálna kontrola

Počas tejto kontroly sa kontroluje celkový stav zariadení, najmä nedostatky, ktoré by mohli byť spôsobené vandalizmom. Takáto kontrola môže byť vykonaná prevádzkovateľom alebo osobami, ktoré on určí. Kontrola by mala byť zaevidovaná napr. v knihe detského ihriska alebo v inom písomnom dokumente. Dodávateľ zariadenia môže predložiť so zariadením zoznam možných rizikových prvkov, ktoré treba kontrolovať počas takejto kontroly. Frekvencia kontroly sa môže určiť aj v závislosti od frekvencie návštevnosti detí na detskom ihrisku. Avšak bez ohľadu na to sa odporúča, aby bola vykonávaná raz za týždeň.

Prevádzková kontrola

Počas tejto kontroly sa vykonáva podrobnejšia inšpekcia vybavenia, predovšetkým opotrebovanie zariadení. Môže ju vykonať prevádzkovateľ alebo osoba, ktorú určí. Výsledky kontroly by mali byť zaevidované do dokumentácie spojenej so správou a údržbou detského ihriska. Odporúča sa, aby takáto kontrola bola vykonávaná každé 1-3 mesiace.

Ročná hlavná kontrola

Túto kontrolu by mali vykonávať špecialisti, nezávislí od prevádzkovateľa alebo majiteľa ihriska. Kontroluje sa poškodenie vandalizmom, menšie a väčšie opotrebovanie, dlhodobé konštrukčné problémy, zmeny v súlade s požiadavkami noriem.

Odbornosť

Ponúkam Vám vykonanie ročnej hlavnej kontroly oprávnenou osobou podľa STN EN 1176-7, na základe úspešného absolvovania skúšky v oblasti bezpečnostno – technických požiadaviek pre zariadenia detských ihrísk.